http://dentaltechnic.info/index.php/byugelnye-protezy/teleskopicheskieizamkovyekrepleniyazubnyhprotezov/229-klinikolaboratornyeetapyizgotovleniyakombinirovannogoprotezaszhestkimzamkovymkrepleniem
. литье по воску
аквамарин камень синтетический

Опис розділу
13.99.15 Нитки позументні та стрічкові нитки; пряжа синельна; пряжа фасонна петляста

Абетковий покажчик для розділу 13.99.15 Нитки позументні та стрічкові нитки; пряжа синельна; пряжа фасонна петляста

Слово Опис
Нитки
Нитки позументні та стрічкові нитки; пряжа синельна; пряжа фасонна петляста
Нитки
Нитки позументні та стрічкові Нитки; пряжа синельна; пряжа фасонна петляста
Пряжа
Нитки позументні та стрічкові нитки; Пряжа синельна; пряжа фасонна петляста
Пряжа
Нитки позументні та стрічкові нитки; пряжа синельна; Пряжа фасонна петляста
Синельна
Нитки позументні та стрічкові нитки; пряжа Синельна; пряжа фасонна петляста
Фасонна
Нитки позументні та стрічкові нитки; пряжа синельна; пряжа Фасонна петляста